Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Ευχές


Οι θέσεις της ΔΕΗ για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και τo Κλίμα

Οι θέσεις της ΔΕΗ για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και τo Κλίμα όπως εκφράστηκαν στην εναρκτήρια ημερίδα του ΥΠΕΝ. 
Η ΔΕΗ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Πολιτείας για τη μελέτη και την κατάρτιση του ενεργειακού σχεδίου της χώρας και είναι πρόθυμη να συμβάλει με την τεχνογνωσία και εμπειρία της, για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, αλλά και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται. Ελπίζουμε μάλιστα να ολοκληρωθεί σύντομα για να συμβάλει και στην επιτυχία της αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, που είναι σε εξέλιξη. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι 
1. η διαδικασία κατάρτισης του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία συνεχής και συστηματική προσπάθεια η οποία θα αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και επανεξέταση των επιλογών που έχουν διατυπωθεί. 
2. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να υποστηρίζεται από κάποια συγκεκριμένη και σταθερή δομή του Υπουργείου με πλήρη επιστημονική επάρκεια η οποία θα έχει την ευθύνη για τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων και τη διαρκή διαβούλευση των απόψεων που διατυπώνονται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διεξαγωγή μελετών και άλλων δράσεων . 
Ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι θεμέλιο της ανάπτυξης της χώρας αλλά και το βασικό εφόδιο για τον προσανατολισμό της αναπτυξιακής στρατηγικής, των ποικίλων πολιτικών εκπαίδευσης, χρηματοδότησης κλπ., των διακρατικών σχέσεων και πολλών άλλων αναγκαίων δράσεων για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η εδραίωση ενός κράτους που διασφαλίζει ευημερία και ανάπτυξη ισότιμα σε όλους τους πολίτες του. 
Για όλα αυτά ο ενεργειακός σχεδιασμός θα πρέπει πρώτιστα: 
• Να προάγει τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ενεργειακών δραστηριοτήτων. 
• Να παρέχει ενέργεια με το ελάχιστο κόστος που είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας η όποια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προέκυψε από τη μείωση των μισθών στη χώρα στη διάρκεια της κρίσης, εξανεμίστηκε από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 
• Να διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού με την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή αυτάρκεια, ώστε να προστατεύει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα από την όποια αβεβαιότητα δημιουργούν ποικίλες γεωπολιτικές ανισορροπίες. 
• Να προάγει το επενδυτικό ενδιαφέρον σε προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία ώστε να συμβάλλει στον ισοσκελισμό του ισοζυγίου πληρωμών. 
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η χώρα μας είναι στην άκρη της Ευρώπης. Οι πηγές εφοδιασμού της είναι περιορισμένες. Ειδικότερα στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, για να γίνουν όλα όσα προαναφέρθηκαν πρέπει να δράσουμε στο πλαίσιο των στόχων που έχουν οριστεί από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα από το τρίπτυχο decarbonisation, digitalisation, decentralisation. Σημαντικός στρατηγικός στόχος στα πλαίσια αυτού του τρίπτυχου είναι η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η πρόκληση που προκύπτει αφορά τη διαδικασία μετάβασης για την εκπλήρωση αυτού του στρατηγικού στόχου. 
Οι πιο διαδεδομένες σημερινές τεχνολογίες ΑΠΕ δεν διασφαλίζουν συνεχή και εγγυημένη παροχή ενέργειας και ενώ θα πρέπει να αυξήσουμε τη διείσδυσή τους, πράγμα που είναι και μέσα στη στρατηγική της ΔΕΗ, θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση όλων των φορτίων, βάσης, ενδιάμεσων και αιχμής. Μέχρι να ωριμάσουν επαρκώς οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, αυτή η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση θα επιτευχθεί υποχρεωτικά με τις θερμικές μονάδες που χρησιμοποιούν λιγνίτη αλλά και φυσικό αέριο, με τρόπο όμως που να υπηρετούνται οι αρχές που αναφέραμε προηγουμένως δηλαδή η οικονομικότητα και η ελαχιστοποίηση της εξάρτησης. Ενδεχόμενη παραβίαση αυτών των αρχών και υπερβολική μεγέθυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, θα σημάνει αύξηση του κόστους και αβεβαιότητα στον εφοδιασμό. Επιπλέον οι μελέτες μας δείχνουν ότι –στο ποσοστό που οι θερμικές μονάδες είναι απαραίτητες για την ενεργειακή επάρκεια- είναι οικονομικότερο να επενδύσει κανείς σε υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες για να παρατείνει τη ζωή τους, παρά να τις αποσύρει και να κατασκευάσει στη θέση τους νέες μονάδες φυσικού αερίου. Η διάρκεια του μεταβατικού σταδίου της απανθρακοποίησης θα εξαρτηθεί από το ρυθμό με τον οποίο θα επιτευχθεί η διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ και αποθήκευσης που θα μπορούν να υποκαταστήσουν τις θερμικές μονάδες στους ρόλους που προαναφέραμε. 
Η θέση της ΔΕΗ για την ανάπτυξη και τη στήριξη της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής συνδέεται με την αναγκαιότητα για τη χώρα σε επίπεδο ενεργειακού σχεδιασμού και όχι με το στενό επιχειρηματικό της συμφέρον. Οι προκλήσεις του διαμορφούμενου νέου ενεργειακού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης της Επιχείρησης της υπαγορεύουν την άμεση και έντονη στροφή της προς τις ΑΠΕ. Η ΔΕΗ με το συγκεκριμένο ρόλο και βάρος της στο ενεργειακό τοπίο της χώρας διεξάγει πλήθος μελετών. Στις μελέτες μας λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη γεωγραφική απομόνωση της χώρας από την Κεντρική Ευρώπη, πολλά κράτη μέλη της οποίας στηρίζουν τον ενεργειακό τους εφοδιασμό είτε στην πυρηνική ενέργεια είτε στη μεγάλη υδροηλεκτρική παραγωγή είτε στις πολλές διασυνδέσεις τους με τα άλλα κράτη-μέλη. Λαμβάνουμε υπόψη και τις πολλές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την ασφαλή και ευσταθή λειτουργία ενός Συστήματος ηλεκτρικής Ενέργειας. Η άποψη που έχουμε σχηματίσει είναι ότι η μετάβαση στη νέα εποχή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να βασίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές-δράσεις: 
• Να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπάρχουσες υποδομές θερμικής παραγωγής από ορυκτά προϊόντα άνθρακα, μέχρι την εξάντληση της οικονομικής 3 τους ζωής, μέσα στα πλαίσια των περιβαλλοντικών όρων που τους έχουν χορηγηθεί. 
• Να στηρίξουμε το άνοιγμα των αγορών της ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια του Μοντέλου-Στόχου, χωρίς στρεβλώσεις. Να μη γίνει αναπαραγωγή του σημερινού παθογενούς μοντέλου το οποίο έχει οδηγήσει στην αύξηση των τιμών και σε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας της αγοράς, με έντονες πιέσεις για τη μετακύληση του κόστους στην κατανάλωση εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας. 
• Να προωθήσουμε τον εξηλεκτρισμό των περισσότερων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και τη διείσδυσή του ειδικά στις μεταφορές, τη θέρμανση και την ψύξη. 
• Να προωθήσουμε τη διασύνδεση των νησιών, που οδηγεί στη μείωση της εξάρτησής τους από εισαγόμενα καύσιμα, την αύξηση της αξιοπιστίας της ηλεκτροδότησής τους και τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης. 
• Να προωθήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας που είναι η πιο πολύτιμη πηγή ενέργειας. Στα πλαίσια της εξοικονόμησης θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τα δίκτυά μας και να τα μετατρέψουμε σε έξυπνα δίκτυα, πράγμα που ήδη δρομολογούμε μαζί με τη θυγατρική μας. • Να στηρίξουμε τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας και ειδικά αυτές που θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για τη χώρα όπως η αντλησιοταμίευση. 
• Να επιδιώξουμε την περαιτέρω διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ αλλά και τη μεγέθυνση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα αξίας από την τεχνολογική έρευνα, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους. 
• Να εντείνουμε τη διεθνή συνεργασία για τη στήριξη και υλοποίηση έργων που θα ενισχύσουν τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας και θα περιορίσουν την εξάρτησή της από μεμονωμένες πηγές εφοδιασμού. 
• Να επανεκπαιδεύσουμε το έμψυχο δυναμικό της χώρας ώστε η διάχυση των αρχών της βέλτιστης εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της χώρας να αποτελέσει βασικό πυλώνα όλων των πολιτικών για το σχεδιασμό των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Κείμενο από Ανδρέα Μηταφίδη
Διευθυντή Ρυθμιστικών Θεμάτων

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Σ.Σ.Ε: Σατραπικός Συλλογικός Εμπαιγμός


ΑΘΗΝΑ  02/04/2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σ.Σ.Ε.: Σατραπικός Συλλογικός Εμπαιγμός.

Σε τέλμα βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ στον Όμιλο ΔΕΗ.  Συμπληρώθηκε ήδη ένας μήνας από τη λήξη της προηγούμενης και η Διοίκηση της ΔΕΗ με διάφορα προσχήματα έχει μετατρέψει τη διαπραγμάτευση σε Σατραπικό Συλλογικό Εμπαιγμό.
Χωρίς καμία διάθεση διαλόγου από την αρχή, προσπαθεί να χειραγωγήσει το συνδικάτο.
Προβάλλοντας θέματα που πλήττουν τους εργαζόμενους και αμφίβολης αποτελεσματικότητας για την Επιχείρηση, ουσιαστικά υπονομεύει την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε..
Αρνούμενη ουσιαστικά να συμμετέχει σ’ έναν εποικοδομητικό διάλογο με το συνδικάτο, πυροδοτεί μηχανισμούς κοινωνικού αυτοματισμού.
Οι μεθοδεύσεις για τη Σ.Σ.Ε. είναι πρωτοφανείς και η προσπάθεια να τεθούν οι εργαζόμενοι σε καθεστώς ομηρίας πασιφανής!!!
Η ανοχή έχει και τα όριά της!
Καταγγέλλουμε την αντιδημοκρατική και δεσποτική νοοτροπία της Διοίκησης της ΔΕΗ.
Καλούμε τους εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ σε αγωνιστική επαγρύπνηση.
Ο Σατραπικός Συλλογικός Εμπαιγμός δε θα περάσει.
Γραφείο Τύπου
 

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Ν.Δ: Στον αέρα το ενεργειακό σύστημα της χώρας-Πουλάνε μονάδες χωρίς Άδειες Περιβαλλοντικών Όρων

Ερώτηση κατέθεσαν ο κ. Κ.Σκρέκας με 47 ακόμα Βουλευτές της Ν.Δ., προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τις άδειες περιβαλλοντικών όρων των σταθμών παραγωγής.

Αναλυτικά η ερώτηση:
Προς:
- Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Στον αέρα το ενεργειακό σύστημα της χώρας-Πουλάνε μονάδες χωρίς Άδειες Περιβαλλοντικών Όρων
Στον αέρα βρίσκεται το ενεργειακό σύστημα της χώρας, μετά τις αποφάσεις 2721 και 2722/2017 του ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) που επί της ουσίας ακυρώνουν την απόφαση του Σεπτεμβρίου 2017 του ΥΠΕΝ για τις περιβαλλοντικές άδειες επτά λιγνιτικών μονάδων, 2 μονάδων πετρελαίου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4.389 MW και τριών ορυχείων Λιγνίτη της ΔΕΗ, δηλαδή σχεδόν του συνόλου της Ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας. Η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια αφού η απόφαση του ΣτΕ είναι γνωστή από τον Δεκέμβριο του 2016. Έχει περάσει σχεδόν ενάμιση έτος και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει επιδείξει τεράστια ολιγωρία και ανεπάρκεια, αφού δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα αδιαφορώντας για τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να προκληθούν στη ΔΕΗ αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της.
Συγκεκριμένα στο αιτιολογικό της απόφασης του ΣτΕ κρίνεται ότι, εφόσον έχει κατατεθεί εμπρόθεσμο αίτημα ανανέωσης μιας ΑΕΠΟ, η διάρκεια της παράτασης ισχύος (ως προσωρινό μέτρο) δεν μπορεί να ξεπερνά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ (ως γενικός κανόνας).
Συνέπεια των αποφάσεων του ΣτΕ είναι ότι, οι εν λόγω μονάδες στερούνται επί της ουσίας περιβαλλοντικών όρων και θα εξακολουθήσουν να στερούνται έως ότου συνταχθεί νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το σύνολο των εγκαταστάσεων, αυτή αξιολογηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 και εκδοθεί εκ νέου ΑΕΠΟ.
Οι αποφάσεις αυτές του ΣτΕ έρχονται ως αποτέλεσμα της αδράνειας της διοίκησης που πλήττουν ουσιαστικά τη ΔΕΗ.
Το θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο αφού στις συγκεκριμένες μονάδες συμπεριλαμβάνονται οι προς ιδιωτικοποίηση εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις του ΣτΕ υπονομεύουν το έτσι και αλλιώς δύσκολο εγχείρημα της ιδιωτικοποίησης και, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του τιμήματος. Πως θα προχωρήσει η πώληση των Λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και της Μελίτη και ποιο θα είναι το αντίτιμο, όταν αυτές δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες και, σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι θα καταπέσουν σε οποιαδήποτε προσφυγή;
Επειδή οι από τον Δεκέμβριο του 2017 αποφάσεις του ΣΤΕ (2721 και 2722/2017) θεωρούν ότι οι ΑΕΠΟ 158734/19.09.06 και 161692/29.05.06 των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Α και Β αντιστοίχως έχουν λήξει ακυρώνοντας επί της ουσίας τις ΑΕΠΟ 25666/08.09.17 και 34393/08.09.2017 των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α και Β και καθιστούν, με βάση την αιτιολόγηση του ΣτΕ έωλους τους περιβαλλοντικούς όρους των εξής εγκαταστάσεων: ΑΗΣ Μελίτης, ΑΗΣ Κομοτηνής, ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Χίου, Ορυχείο Μεγαλόπολης, Ορυχείο Κλειδιού, Ορυχείο Αμυνταίου,
Επειδή οι ΑΕΠΟ 25666/08.09.17 και 34393/08.09.2017 έχουν προσβληθεί στο ΣτΕ από τη WWF Ελλάς και δικάζονται στις 25/5/2018,
Επειδή οι ανωτέρω εγκαταστάσεις που αποτελούν σχεδόν το σύνολο του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, λειτουργούν ουσιαστικά χωρίς οριστική έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άρα εγκυμονούνται τεράστιοι κίνδυνοι για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΔΕΗ και επομένως και για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και μάλιστα στην έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου που οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια εκτινάσσονται,
Επειδή στις ανωτέρω εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και οι προς πώληση Λιγνιτικές μονάδες και ορυχεία της ΔΕΗ, και η ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων απαξιώνει τραγικά το προσδοκώμενο τίμημα με ευθύνη της κυβέρνησης,
Επειδή μια επιπρόσθετη πιθανή διάταξη τυπικού νόμου, που θα παρέτεινε ενιαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 έτη), με έναρξη την ημέρα ψήφισης του νόμου, τους περιβαλλοντικούς όρους, θα ήταν αντίθετη στο άρθρο 24 του Συντάγματος και στο δίκαιο της Ε.Ε. αφού παρατείνει χωρίς κρίση και χωρίς ειδική εξατομικευμένη αξιολόγηση όρους που είχαν εγκριθεί με βάση μελέτες και δεδομένα που δεν είναι πλέον επίκαιρα,
Επειδή ενώ η απόφαση του ΣτΕ είναι γνωστή από τον Δεκέμβριο του 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ολιγώρησε, αδιαφόρησε με ανυπολόγιστες συνέπειες στη λειτουργία της ΔΕΗ αλλά και στο οικονομικό τίμημα των προς πώληση μονάδων.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Γνωρίζατε την απόφαση του ΣτΕ το Δεκέμβριο του 2016 που ουσιαστικά ακυρώνει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Σεπτεμβρίου 2017. Εάν ναι γιατί δεν προχωρήσατε σε οριστική διευθέτηση του προβλήματος;
2. Γιατί δεν ζητήσατε από τη ΔΕΗ το Δεκέμβριο του 2016 την κατάθεση νέων ΜΠΕ για τις εν λόγω εγκαταστάσεις ώστε μέχρι σήμερα να είχατε εκδώσει οριστικές ΑΕΠΟ;

3. Ποιες είναι οι συνέπειες από την χωρίς οριστικούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργία των εγκαταστάσεων; Ποιες οι συνέπειες στο οικονομικό αντάλλαγμα των προς πώληση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων;

Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Η διάδοση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και η συμμετοχή στις Αιμοδοσίες, αποτελούν ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά.  Μια προσφορά προς τον συνάνθρωπο που αναδεικνύει την ανθρωπιά μας και την υπευθυνότητά μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
     Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει αιμοδότης, εφ’ όσον είναι υγιής και έχει ηλικία μεταξύ 18 και 65 ετών.  Η υγεία του αιμοδότη εξετάζεται σχολαστικά.  Γίνεται λήψη ιστορικού, ελέγχεται η αρτηριακή πίεση και η αιμοσφαιρίνη.  Μια αιμοληψία διαρκεί μόνο μερικά λεπτά.  Μερικά λεπτά και λίγο αίμα είναι αρκετά για να σωθεί η ζωή ενός συνανθρώπου μας.
     Στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ, έχουν βοηθηθεί εκατοντάδες συνάδελφοι και οι οικογένειές τους.  Με χρηστή διαχείριση και ανθρωπιά συνεχίζουμε.
     Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις εθελοντικές αιμοδοσίες, που θα πραγματοποιηθούν :
     α) Την Τετάρτη, 28/03/2018 και ώρα 09:30 - 13:00, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, Χαλκοκονδύλη 28  ( Αίθουσα “ΞΕΝΙΑ”- Ημιόροφος ) και
     β) Την Πέμπτη, 29/03/2018 και ώρα 09:30 - 13:00, στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 ( Ισόγειο ).
    Απαραίτητα: ΑΜΚΑ, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και Κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη (αν υπάρχει).

Δώσε αίμα – Σώζεις μια ζωή

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Παραγωγική ανασυγκρότηση προς όφελος της χώρας και όχι των δανειστών

Αθήνα,  21/3/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παραγωγική ανασυγκρότηση προς όφελος της χώρας και όχι των δανειστών

Τις δικές τους προτάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την αντίθεσή τους στην πολιτική ένταξης στο υπερ-Ταμείο παρουσιάζουν και συζητούν στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 26 Μαρτίου, οι εργαζόμενοι των ΔΕΚΟ.
Η συνάντηση των εργαζομένων των ΔΕΚΟ που οδηγούνται σε εκποίηση, είναι η απάντησή τους στο «αναπτυξιακό συνέδριο κεντρικής Μακεδονίας» που διοργανώνει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να πείσει ότι υπάρχει προοπτική ανάπτυξης εν μέσω των καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών.
Για τους εργαζόμενους το Περιφερειακό αντι/συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας που διοργανώνουν είναι μια ευκαιρία για να ακουστεί η φωνή του κόσμου της εργασίας, των ανθρώπων που εργάζονται στις δημόσιες επιχειρήσεις και που πρώτοι εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες αλλά  και τις προοπτικές αυτών των ΔΕΚΟ.
Είναι επίσης, μια προσπάθεια να αναδειχθεί ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση μπορεί να έχει θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους και την κοινωνία απέναντι στις καταστροφικές επιλογές των δανειστών.
Μια προσπάθεια να μιλήσει και να ακουστεί η ίδια η κοινωνία για τις πραγματικές ανάγκες και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες και μεγιστοποιούν το δημόσιο συμφέρον.
Όλοι στο αντι/συνέδριο που συνδιοργανώνουν οι Σ.Ε. ΕΥΑΘ, ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ, Σ.Ε. ΟΛΘ και  Σ.Ε.τ. Εγνατίας Οδού
τη Δευτέρα 26/3, στις 18:00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
με ομιλητές εργαζόμενους των υπό εκποίηση ΔΕΚΟ και μέλη κοινωνικών συλλογικοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Σημαντικά οφέλη για Περιβάλλον και Καταναλωτές από τη Διασύνδεση των Κυκλάδων

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων , που άρχισε πριν από τέσσερα χρόνια, είναι ένα σημαντικό έργο για την πατρίδα μας με θετικές συνέπειες για τους καταναλωτές αλλά και το περιβάλλον.
Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την ηπειρωτική χώρα οδηγεί σε «αποστρατεία» τους πετρελαϊκούς σταθμούς των νησιών (ΑΣΠ) ,με προφανή οφέλη για το περιβάλλον, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και κατά συνέπεια το κόστος του ηλεκτρικού για τους καταναλωτές σε ολόκληρη τη χώρα.
Πίσω από την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων βρίσκεται η υψηλή κατάρτιση, η εμπειρία και η αφοσίωση των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ στο βασικό κοινωνικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία αυτού του έργου αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν, από το σχεδιασμό και τις μελέτες έως την κατασκευή των απαραίτητων έργων και την  πόντιση των καλωδίων. Σε όλους δηλαδή τους εργαζομένους στον ΑΔΜΗΕ που όπως και σε κάθε έργο είναι αυτοί που «κινητοποιούν» εγκαταστάσεις , μέσα και εξοπλισμό και δίνουν περιεχόμενο και προστιθέμενη αξία σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής.
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες των  γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Οι εργαζόμενες γυναίκες στην πατρίδα μας συμμετείχαν και συνεχίζουν να συμμετέχουν ενεργά στους αγώνες του λαού μας αλλά και στους αγώνες του εργατικού κινήματος διεκδικώντας ισότητα, καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές.
Οι γυναίκες εργάζονται σε διάφορους τομείς ακόμα και σε χώρους που μερικά χρόνια πριν ήταν ανδροκρατούμενοι. Αναλαμβάνουν ρόλους και διεκδικούν με επιτυχία θέσεις υψηλής ειδίκευσης και κατάρτισης.
Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η 8η Μαρτίου δεν είναι μόνον μια ευκαιρία για να αναλογιστούμε τις κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος αλλά κυρίως είναι μια δέσμευση για νέους αγώνες ενάντια στην ανεργία, τη διάλυση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τη λιτότητα.
Σήμερα, που η οικονομική κρίση  και οι δυσμενείς μεταβολές στα εργατικά δικαιώματα καθιστούν πιο ευάλωτους τους εργαζομένους και ειδικά τις γυναίκες, η συμμετοχή των γυναικών στους αγώνες του εργατικού κινήματος είναι επιβεβλημένη.
 
Γραφείο Τύπου ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Αντωνιάδης Γιάννης: Σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ, Γιάννης Αντωνιάδης, σχετικά με την Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ στο Νομό Φλώρινας
Κύριε υπουργέ,
Εδώ και τρία χρόνια, ήταν γνωστό στην κυβέρνηση και στο υπουργείο σας ότι ο ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα στο Νομό Φλώρινας λειτουργούσε με συγκεκριμένο πλαφόν στον αριθμό ωρών λειτουργίας, ο οποίος έληγε στα τέλη του 2018 με αρχές του 2019. Για να καταφέρει να πάρει αυτή την παράταση μέχρι τα τέλη του 2018, ο συγκεκριμένος Σταθμός λειτουργούσε μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες προκειμένου να εξυπηρετήσει την τηλεθέρμανση του Δήμου Αμυνταίου.
Ενώ βρισκόταν σε γνώση σας ο συγκεκριμένος περιορισμός, δεν κάνατε τίποτα επί τρία χρόνια για να βρείτε, αφενός εναλλακτική λύση για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης του Δήμου Αμυνταίου, αφετέρου παράταση λειτουργίας του συγκεκριμένου Σταθμού μέσα από τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και την περιβαλλοντική αναβάθμισή του, προκειμένου να λειτουργήσει για άλλα 15 χρόνια περίπου.
Τώρα, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πλήρες αδιέξοδο, το οποίο μόνο αρνητικές συνέπειες προμηνύει για την περιοχή και όχι μόνο. Κινδυνεύουν να χαθούν 3.000 θέσεις εργασίας που είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή και λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ σίγουρη είναι και η αναστολή λειτουργίας της τηλεθέρμανσης για τα επόμενα 2-3 χρόνια ώσπου να καταφέρει να λειτουργήσει η προβληματική λύση που βρήκατε τους τελευταίους μήνες και σίγουρα θα διπλασιάσει το κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης για τους πολίτες.
Κύριε Υπουργέ, αναλαμβάνετε την πλήρως την ευθύνη της διακοπής λειτουργίας του Σταθμού εξαιτίας της αδιαφορίας ή της ανικανότητάς σας η οποία μόνο όλεθρο σκορπίζει στην περιοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Έχετε λύση για παράταση ζωής του ΑΗΣ Αμυνταίου –Φιλώτα και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε άμεσα για την επίτευξη αυτής;
2. Ποια λύση έχετε για την τηλεθέρμανση του Δήμου Αμυνταίου σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας του Σταθμού ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα για τα τρία χρόνια της μεταβατικής περιόδου ως την οριστική λύση;

Ο ερωτών Βουλευτής

Αντωνιάδης Γιάννης

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Χωρίς ΣΣΕ οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ


Αθήνα 2/3/2018    
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΣΣΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΕΗ 
Χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας βρίσκονται οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, με ευθύνη αποκλειστικά της Διοίκησής της.
     Αποτελεί άλλη μία απόδειξη της αναξιοπιστίας της Διοίκησης της ΔΕΗ, η οποία από τη μια δηλώνει την προθυμία της για υπογραφή ΣΣΕ, από την άλλη όμως προβάλλοντας διάφορα προσχήματα και ακολουθώντας παρελκυστικές πολιτικές άφησε τους εργαζόμενους χωρίς νέα ΣΣΕ.
    Ενώ η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, είχε καλέσει τη Διοίκηση εγγράφως από 15/11/2017, να μεριμνήσει για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η Διοίκηση κωλυσιεργώντας πέτυχε το "αδύνατο": Την μη υπογραφή νέας ΣΣΕ πριν τη λήξη της προηγούμενης.
Η όλη μεθόδευση αποτελεί χλεύη προς τους εργαζόμενους, ασέβεια προς το θεσμό των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και προσπάθεια απαξίωσης του συνδικάτου.
Αποτελεί επίσης, προσπάθεια "πίεσης" του συνδικάτου να αποδεχθεί αντεργατικές ρυθμίσεις…
Η ανοχή σε τέτοιες μεθοδεύσεις εξομοιώνεται με συνενοχή!
Η πρώτη φορά χωρίς ΣΣΕ είναι πλέον γεγονός.
Ο κίνδυνος της ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ προβάλει περισσότερο από ποτέ ορατός.
Καλούμε τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα!
  
Γραφείο Τύπου

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Χωρίς Μισθολογικές προαγωγές στη ΔΕΗ ;


Αθήνα 21/2/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το 2018, εφαρμόζεται ο νέος Κανονισμός Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ.  Ένας Κανονισμός που χαρακτηρίζεται από πολλές ασάφειες, αλλά και από τη, μέχρι στιγμής, μη σύνδεσή του με τις μισθολογικές προαγωγές.
     Αφού  λοιπόν η αξιολόγηση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με τον Νέο Κανονισμό Αξιολόγησης, κανένας συνάδελφος δεν μπορεί να προαχθεί μισθολογικά, δηλ. να "λάβει κλιμάκιο", αν δεν συνδεθεί η αξιολόγηση με τα μισθολογικά κλιμάκια.  Σύνδεση που έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την έκδοση του νέου Κανονισμού.
     Κανένας δεν απαντά στην ερώτηση:
-          Πως θα λάβουν οι μισθωτοί της ΔΕΗ τα κλιμάκιά τους;
Η όλη μεθόδευση καθιστά ανενεργό το Άρθρο 22 του ΚΚΠ-ΔΕΗ περί Μισθολογικών Προαγωγών και πλήττει σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων στη ΔΕΗ.
Καλούμε τη Διοίκηση, να προχωρήσει άμεσα στη σύνδεση του νέου Κανονισμού Αξιολόγησης με τις μισθολογικές προαγωγές!
Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να περιφρουρήσει τις μισθολογικές προαγωγές!

Γραφείο Τύπου

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Κωνσταντινόπουλος Οδ.: Ερώτηση για τη συγχώνευση Περιφερειακού Τομέα Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ με τον Περιφερειακό Τομέα Δυτικής Ελλάδας

Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σχετικά με την Συγχώνευση του Περιφερειακού Τομέα Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ με τον Περιφερειακό Τομέα Δυτικής Ελλάδας.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


ΠΡΟΣ:  Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Γ.Σταθάκη
ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση Περιφερειακού Τομέα Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ με τον Περιφερειακό Τομέα Δυτικής Ελλάδας.»
Κύριε Υπουργέ,
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ της 20ής Δεκεμβρίου 2017, ελήφθη η απόφαση για την τροποποίηση του οργανογράμματος του οργανισμού, με στόχο, όπως δήλωσε την επαύριο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, «τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας για να γίνει πιο ευέλικτη και να αναποκριθεί στο αυξημένο βάρος των υποχρεώσεων, αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας».
Βάσει αυτής της τροποποίησης του οργανογράμματος του ΑΔΜΗΕ που θα ισχύσει από 01-03-2018, ο Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς συγχωνεύεται με αυτόν της Δυτικής Ελλάδας, σε έναν Περιφερειακό Τομέα. Εντούτοις, δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί η έδρα του νέου Περιφερειακού Τομέα παρ’ όλο που έχει ήδη προκηρυχθεί η θέση Τομεάρχη.
Δεν είναι απολύτως σαφές πώς η συγχώνευση των δύο Περιφερειακών Τομέων συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του ΑΔΜΗΕ ή στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, πολλώ δε μάλλον εφόσον ακόμη παραμένει άδηλη η γεωγραφική τοποθέτηση της έδρας του νέου Περιφερειακού Τομέα. Επισημαίνεται πάντως, πως τυχόν απομάκρυνση της έδρας από την καρδιά του συστήματος που είναι η Μεγαλόπολη Αρκαδίας, θα αποτελέσει πηγή προβλημάτων και δυσλειτουργιών, ενώ δημιουργεί και ανασφάλεια στους εργαζομένους όσον αφορά στον τόπο εργασίας τους.
 Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ.Υπουργός:
Με ποιες ενέργειες θα επιτευχθεί η ενίσχυση – αντί της υποβάθμισης – της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του ΑΔΜΗΕ στην Πελοπόννησο, ενόψει και του νέου οργανογράμματος; Πότε θα οριστικοποιηθεί η έδρα του νέου Περιφερειακού Τομέα;

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Η τακτική της διοίκησης τινάζει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ στον Όμιλο ΔΕΗ

Η διοίκηση της ΔΕΗ αιφνιδιαστικά σήμερα οδήγησε σε ναυάγιο τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η σημερινή στάση της διοίκησης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές αρχές που είχαν συμφωνηθεί στις πρόσφατες συναντήσεις τόσο με τον πρόεδρο της εταιρίας όσο και με τον αρμόδιο υπουργό.
Το ναυάγιο προέκυψε όταν κατά τη σημερινή συνάντηση τα στελέχη της διοίκησης της ΔΕΗ παρουσίασαν σχέδιο προτάσεων που περιλαμβάνει νέες περικοπές για τους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ, όταν ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί που πήγαν τα 5,5 δισ. ευρώ που περιέκοψαν από τους μισθούς των εργαζόμενων την τελευταία πενταετία.
Πιθανότατα θέλουν να δημιουργήσουν νέες συνθήκες προετοιμάζοντας το έδαφος για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του αρμόδιου υπουργού για εξασφάλιση των θέσεων και σχέσεων εργασίας.
Εκτός και εάν αποτελεί ευθεία εντολή και άμεση παρέμβαση του Υπερταμείου ,που είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΔΕΗ, στις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ.
Σε κάθε περίπτωση η στάση της διοίκησης Παναγιωτάκη δυναμιτίζει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα ενόψει της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων και οδηγεί αναπόφευκτα στη σύγκρουση.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θέλει να διαβεβαιώσει τους εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ πως θα κάνει όλα όσα χρειάζονται για να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από την επαμφοτερίζουσα τακτική της διοίκησης της ΔΕΗ και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους.
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
30/1/2018

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Ο Νίκος Χατζηαργυρίου νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Έξυπνων Δικτύων για την Ενεργειακή Μετάβαση (ETIP SNET)

Ο κ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, είναι ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Έξυπνων Δικτύων για την Ενεργειακή Μετάβαση (ETIP SNETEuropean Technology and Innovation Platform - Smart Networks for Energy Transition), εκπροσωπώντας τους Ευρωπαίους Διαχειριστές Διανομής (EDSO), όπως αποφάσισε το διοικητικό της συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του, στις 24 Ιανουαρίου. Η ETIP SNET δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Διαχειριστών Μεταφοράς & Διανομής, Εταιριών Εξοπλισμού & Τηλεπικοινωνιών, Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων, Ενώσεων Καταναλωτών, Ρυθμιστικών Αρχών, Εκπροσώπων Κρατών Μελών κ.α.), με στόχο να προωθήσει το όραμα για τα εξελιγμένα Ηλεκτρικά Δίκτυα του μέλλοντος. Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης Στρατηγικής της ΕΕ για την Ενέργεια και την Τεχνολογία (SET Plan – Strategic Energy Technology).
Από την ίδρυσή της το 2016 έως σήμερα, η ETIP έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ΕΕ, για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας. Τα συστήματα αυτά, αποτελούν σήμερα τη βάση των εξελίξεων στην τεχνολογία και στην αγορά που θα οδηγήσουν την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές πηγές παραγωγής ενέργειας, στην ενεργοποίηση των καταναλωτών, στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αποθήκευσης, στην ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων και στην αλληλοσύνδεση των δικτύων ηλεκτρισμού με τα δίκτυα φυσικού αερίου, θερμότητας και μεταφορών. Το 2018, η ETIP SNET θα ολοκληρώσει και θα παρουσιάσει το Όραμά της για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα του 2050. 
Ο κ. Χατζηαργυρίου, με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, δήλωσε σχετικά: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι επικεφαλής μιας τόσο σημαντικής συλλογικής και συντονισμένης πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος και της ενεργειακής αγοράς και τη μετάβασή τους στη νέα εποχή. Η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης προοπτικής, για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το ενεργειακό σύστημα έως το 2050, για το πώς αυτή η μετάβαση θα αλλάξει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών ως προς την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών τους, αλλά κυρίως για το πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη νέα εποχή, αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Η ETIP SNET έχει αποδείξει πως με την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει και την ευρεία συμμετοχή όλων των σχετικών με την ενέργεια εμπλεκόμενων φορέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα». 
Η διάρκεια της θητείας του κ. Χατζηαργυρίου ως Προέδρου της ETIP SNET είναι 18 μήνες και το έργο του θα πλαισιώνουν οι δύο αντιπρόεδροι, κ. Thierry Le Boucher, Αντιπρόεδρος της EASE (European Association for Storage of Energy) και κ. Guido Guida, Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for electricity). 

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Κατσαφάδος Κ.: Ανάληψη των Οφειλετών της ΔΕΗ από την Εταιρεία Qualco

Ερώτηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ και αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κατσαφάδος, σχετικά με την ανάθεση για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εταιρεία Qualco από το ΔΣ της ΔΕΗ.
Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρει ότι προκύπτουν διάφορα ερωτήματα σχετικά με την ανάθεση του έργου από τη ΔΕΗ στην εν λόγω εταιρεία, αντί να αναλάβει η ίδια τις διαδικασίες είσπραξης, είτε με τις δυνάμεις που διαθέτει, είτε προσλαμβάνοντας εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία. Μάλιστα, όπως επισημαίνει «ο προϋπολογισμός της προκήρυξης είναι 12 εκατ. ευρώ και προβλέπεται ότι μόνο ένα μέρος της αμοιβής του αναδόχου θα καθορίζεται ως ποσοστό επί των οφειλών που θα εισπραχθούν.»
Παράλληλα, ο αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνει ότι το έργο ανατέθηκε σχεδόν «με συνοπτικές διαδικασίες» στην εταιρεία, η οποία όπως αναφέρει, «εντελώς τυχαία είναι συμφερόντων του Ορέστη Τσακαλώτου, ξαδέρφου του Υπουργού Οικονομικών.»
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κώστα Κατσαφάδου έχει ως εξής:
«Ερωτηματικά προκαλεί η ανάθεση του έργου ‘’παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου’’ -η οποία, επί της ουσίας, αφορά την
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών- στην εταιρεία Qualco από το ΔΣ της ΔΕΗ.
Με την ενέργεια αυτή, η εταιρεία, όπως ανακοίνωσε, αποβλέπει στην αναβάθμιση των σχέσεών της με τους πελάτες, την αύξηση της εισπραξιμότητας και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη συνέχεια του έργου και τη μετεξέλιξή της σε ‘’μία μοντέρνα εταιρεία κοντά στο τελικό καταναλωτή με ουσιαστική επικοινωνία με τον κάθε πελάτη’’. Αυτό ωστόσο δεν συνάδει με την πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας ότι ο ΔΕΔΔΗΕ επρόκειτο να πραγματοποιήσει 35.000 διακοπές ρεύματος μέχρι την Πρωτοχρονιά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους, εκ των οποίων μάλιστα, το 70% είναι νοικοκυριά!
Απ όσα δε, είδαν το φως της δημοσιότητας, το έργο που αναλαμβάνει η εν λόγω εταιρεία χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: α) στην είσπραξη, μέσω διαδικασιών και μέσω δικαστικών ενεργειών, εκκρεμών οφειλών και β) στην τυχόν τιτλοποίησή τους. Από αυτά προκύπτει το ερώτημα: γιατί η ΔΕΗ επέλεξε να προσλάβει έναν σύμβουλο με τέτοια χαρακτηριστικά, αντί να αναλάβει η ίδια τις διαδικασίες είσπραξης, είτε με τις δυνάμεις που η ίδια διαθέτει, είτε προσλαμβάνοντας εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία; Ο δε προϋπολογισμός της προκήρυξης είναι 12 εκατ. ευρώ και προβλέπεται ότι μόνο ένα μέρος της αμοιβής του αναδόχου θα καθορίζεται ως ποσοστό επί των οφειλών που θα εισπραχθούν.
Περαιτέρω, ερωτηματικά προκύπτουν από την προνομιακή μεταχείριση της εν λόγω εταιρείας από την κρατική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία της ανάθεσε το έργο σχεδόν ‘’με συνοπτικές διαδικασίες’’, ιδίως όταν η εταιρεία αυτή -εντελώς τυχαία- είναι συμφερόντων του Ορέστη Τσακαλώτου, ξαδέρφου του Υπουργού Οικονομικών.
Επιπλέον εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, έναν χρόνο πριν, είχε γίνει άλλη μια ανάθεση-μαμουθ σε κοινοπραξία εταιρειών με leader την ίδια εταιρεία, την Qualco, εν ονόματι PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., με την οποία ορίζεται ‘’εθνικός εκκαθαριστής’’ και ουσιαστικά παραχωρείται σε αυτή, η αποκλειστική και η εν λευκώ διαχείριση των 16 προβληματικών τραπεζών, οι οποίες κατέρρευσαν εν μέσω Μνημονίου. Αυτην ακριβώς την αμφίβολης αποτελεσματικότητας
εμπειρία επικαλέσθηκε η Qualco για να της ανατεθεί το συγκεκριμένο έργο από τη ΔΕΗ.
Αυτό όμως που γεννά ακόμα περισσότερα ερωτηματικά και υποψίες, είναι ότι η Qualco, ήδη από το 2004 ήταν εγκατεστημένη στα λογιστήρια πολλών από τις συγκεκριμένες τράπεζες, ελέγχοντας την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών από δάνεια μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Debt Collection Software. O έλεγχος αυτός φαίνεται πως δεν υπήρξε και ιδιαίτερα αποτελεσματικός, καθώς στην περίοδο της κρίσης οι ανεξόφλητες οφειλές και τα ληξιπρόθεσμα χρέη μετατράπηκαν σε μη εξυπηρετούμενα «κόκκινα» δάνεια.
Επειδή είναι απορίας άξιο, πώς είναι δυνατόν η ίδια εταιρεία που ‘’έτρεχε’’ τα προηγούμενα χρόνια τους ελέγχους των εισπράξεων και των πληρωμών των τραπεζών, να αναλαμβάνει και τις εκκαθαρίσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σήμερα,
Επειδή η εν λόγω εταιρεία, συμφερόντων συγγενικού προσώπου του Υπουργού Οικονομικών, με τις δυο αναθέσεις που έχει λάβει, πρακτικά διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα για εκατομμύρια οφειλέτες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Με ποια κριτήρια έγινε η ανάθεση από το ΔΣ της ΔΕΗ στην εταιρεία Qualco η διαχείριση του πελατολογίου της και πώς τεκμηριώθηκε η αξιολόγηση των υποψηφίων;
2. Έχουν αξιοποιηθεί κι έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν για περιορισμό των ανεξόφλητων οφειλών; Υπάρχει σαφής χαρτογράφηση και εικόνα των οφειλετών;
3. Για ποιους λόγους στα χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ ανήλθαν σε άνω των 3 δις. Ευρώ και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό;
4. Γιατί η ΔΕΗ επέλεξε να προσλάβει έναν σύμβουλο με τέτοια χαρακτηριστικά, αντί να αναλάβει η ίδια τις διαδικασίες είσπραξης είτε με τις δυνάμεις που η ίδια διαθέτει, είτε προσλαμβάνοντας εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία;
5. Σε ποιο ποσοστό και ποσό ανέρχονται οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί που πλέον θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα εισπραχθούν; Θα αναζητηθούν ευθύνες γι’ αυτό;
6. Για ποιο λόγο δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ΔΕΗ από όλους τους φορείς του Δημόσιου Τομέα;
7. Τι συγκεκριμένα αποτελέσματα έχουν επιφέρει οι πρωτοβουλίες των υπευθύνων της ΔΕΗ για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων πέραν των διακανονισμών;

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Εθελοντική αιμοδοσία

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 25-01-2018

Η διάδοση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και η συμμετοχή στις Αιμοδοσίες, αποτελούν ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά.  Μια προσφορά προς τον συνάνθρωπο που αναδεικνύει την ανθρωπιά μας και την υπευθυνότητά μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
     Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει αιμοδότης, εφ’ όσον είναι υγιής και έχει ηλικία μεταξύ 18 και 65 ετών.  Η υγεία του αιμοδότη εξετάζεται σχολαστικά.  Γίνεται λήψη ιστορικού, ελέγχεται η αρτηριακή πίεση και η αιμοσφαιρίνη.  Μια αιμοληψία διαρκεί μόνο μερικά λεπτά.  Μερικά λεπτά και λίγο αίμα είναι αρκετά για να σωθεί η ζωή ενός συνανθρώπου μας.
     Στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ, έχουν βοηθηθεί εκατοντάδες συνάδελφοι και οι οικογένειές τους.  Με χρηστή διαχείριση και ανθρωπιά συνεχίζουμε.
 Ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών συναδέλφων-αιμοδοτών, πραγματοποιείται Εθελοντική Αιμοδοσία την Πέμπτη, 25/01/2018 και ώρα 09:30 - 13:00, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, Χαλκοκονδύλη 28  ( Αίθουσα “ΞΕΝΙΑ”- Ημιόροφος ).

Απαραίτητα: ΑΜΚΑ, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και Κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη (αν υπάρχει).
                                               Δώσε αίμα – Σώζεις μια ζωή

     
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...